Μέλη

Εγγραφόμενοι σαν μέλη έχετε πρόσβαση στο αρχείο έκδοσης του περιοδικού μας. Ενσωματώνουμε σταδιακά κ άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη μας. Μείνετε συντονισμένοι στον ιστοχώρο μας για νεώτερα!

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1196 επισκέπτες και κανένα μέλος

 

Του Ηλία Διάμεση

 

 

Λιτή παραγωγή και ροή

Στόχος της λιτής μεθοδολογίας είναι η εξάλειψη της σπατάλης και κεντρικά συστατικά της η ροή και η έλξη. Η λιτή παραγωγή προτείνει, έναντι του παραδοσιακού τρόπου, ένα ευέλικτο σύστημα έλξης, όπου η ζήτηση καθορίζει απευθείας τις παραγόμενες ποσότητες. Οι διεργασίες πρέπει να εκτελούνται σε συνεχή ροή, χωρίς διακοπές ή αναμονή, μέσα από την εξισορρόπηση του ρυθμού εκτέλεσής τους.

Ο σχεδιασμός συστημάτων σύμφωνα με τις αρχές της λιτής παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας, την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης, την βέλτιστη αξιοποίηση και εξισορρόπηση της χρήσης των πόρων και της τήρησης των αποθεμάτων, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής απόδοσης.

 

Εφαρμογή σε βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας

Η λιτή μεθοδολογία βρίσκει εξαιρετική εφαρμογή στις μονάδες εκτυπώσεων και παραγωγής χάρτινης συσκευασίας με πλήθος προϊόντων, πολύπλοκο πλέγμα ροών και μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο προγραμματισμού πόρων.

Στο παρόν άρθρο, θα αναπτύξουμε την εφαρμογή της λιτής μεθοδολογίας  σε μονάδα παραγωγής χάρτινης συσκευασίας, που υλοποιήθηκε από την  BUSINESS ELEMENTS.

Πυρήνας του σχεδιασμού είναι η «μελέτη ροών» (lean flow). Η μελέτη χρησιμοποιεί ένα σύνολο δεδομένων που αφορούν στα προϊόντα και τις ιδιότητές τους, στις παραγωγικές διαδικασίες, στη δυναμικότητα του παραγωγικού εξοπλισμού και στους διαθέσιμους πόρους. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο και δομούνται σε μια ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, όπου εφαρμόζονται οι φυσικοί περιορισμοί που τα διέπουν, για να διασφαλίζεται η πληρότητα, η ορθότητα και η συνέπειά τους. Η επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων συνθέτει το πλέον ουσιώδες βήμα και οδηγεί σε μια σειρά από αποτελέσματα/δείκτες, τα οποία αξιοποιούνται για τον βέλτιστο σχεδιασμό της παραγωγικής μονάδας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτυπώνονται σε δυο άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους, μορφές:

Η πρώτη περιέχει τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής σε επίπεδο οργάνωσης πόρων (μηχανές και εργαζόμενοι) και αποθεμάτων (Α Ύλες, ημιέτοιμα, τελικά προϊόντα).

Η δεύτερη αποτυπώνει σε επίπεδο διάταξης (layout) την νέα κάτοψη του εργοστασίου, με ακριβή απεικόνιση, μεταξύ άλλων, των κατάλληλων θέσεων του παραγωγικού εξοπλισμού, των θέσεων εργασίας των άμεσα παραγωγικών εργαζομένων, καθώς και των θέσεων ενδιάμεσων αποθεμάτων Α΄ Υλών, ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων.

Η «μελέτη ροών» υλοποιήθηκε μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

1. ΔιΑγραμμα ροΗς φΑσεων παραγωγΗς

DIAMESIS 1

Στο διάγραμμα ροής φάσεων παραγωγής αποτυπώθηκαν όλες οι ροές των προϊόντων μέσα από τα κέντρα εργασίας (παραγωγικός εξοπλισμός/ανθρώπινη δραστηριότητα). Το διάγραμμα αποτυπώνει, σε λογικό κι όχι φυσικό επίπεδο, την υπέρθεση όλων των πιθανών ροών των προϊόντων και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

2. ΟμαδοποΙηση προϊΟντων , ΣυσχΕτιση φΑσεων παραγωγΗς – προϊΟντων (process map)

DIAMESIS 2

Τα προϊόντα ομαδοποιήθηκαν με βασικό κριτήριο τη διαδρομή τους μέσα από τις διαφορετικές φάσεις παραγωγής. Με βάση την ομαδοποίηση αυτή διαμορφώθηκε ο πίνακας συσχετισμού Φάσεων παραγωγής – Προϊόντων (Process Map), στον οποίο οι γραμμές αποτελούν τις ομάδες των προϊόντων (δηλαδή κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ροή) και οι στήλες αντιστοιχούν στις φάσεις επεξεργασίας. Στο εσωτερικό του πίνακα αποτυπώνεται με «Χ» κάθε φάση που συμμετέχει στην συγκεκριμένη ροή.

3. ΔιΑνυσμα προϊΟντος (product data management)

DIAMESIS 3

Το σύνολο των ιδιοτήτων κάθε παραγόμενου προϊόντος, που καθορίζει πλήρως τη ροή του και διαμορφώνει τη συμπεριφορά του κατά τη διέλευσή του από τους πόρους επεξεργασίας του, σχηματίζει το διάνυσμα του είδους. Οι ιδιότητες αυτές που είτε αφορούν στατικά στο προϊόν είτε διαφοροποιούνται κατά μήκος της ροής του, οργανώθηκαν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων με κατάλληλη δομή.

4. ΣειρΑ των εργασιΩν (Sequence of Events)

DIAMESIS 4

Στο στάδιο αυτό έγινε αναλυτική καταγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που εκτελούνται στα κέντρα εργασίας, με τη μορφή διαδοχικών βημάτων και των συναρτήσεων που υπολογίζουν τον χρόνο διέλευσης σε σχέση με τις ιδιότητες του προϊόντος (διάνυσμα προϊόντος). Σχηματίστηκαν οι συναρτήσεις που εκφράζουν τους χρόνους που δαπανώνται από ανθρώπους ή/και μηχανές για προετοιμασία (setup), παραγωγή (required) και μετακίνηση (move), για κάθε εργασία (task) που απαιτείται για την επεξεργασία του προϊόντος.

5. ΔυναμικΟτητα (demand at capacity, dc)

Με ανάλυση ιστορικών δεδομένων & προβλέψεων εμπορικής ζήτησης, καθορίστηκε ποσοτικά η στάθμη του όγκου παραγωγής και το μίγμα των παραγομένων προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε η νέα επιθυμητή ζήτηση στην οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός της μονάδας παραγωγής.

6. ΠαρΑγοντες εσωτερικΗς διαμΟρφωσης της ζΗτησης

Οι παράγοντες αυτοί καταγράφηκαν με βάση τη συσχέτιση φάσεων παραγωγής – προϊόντων, με τη μορφή ποσοστώσεων (%) και  εκφράζουν τη διαφοροποίηση του όγκου της εκτελούμενης εργασίας στις διαφορετικές φάσεις παραγωγής που προκύπτουν λόγω προβλημάτων ποιότητας, ώστε ιδανικά να παραδίδονται από την παραγωγή προς φόρτωση οι συμφωνημένες με τους πελάτες ποσότητες.

7. ΟικογΕνειες ομαδοποιημΕνων προϊΟντων

DIAMESIS 5

Με βάση το διάγραμμα ροής των προϊόντων και της συσχέτισης φάσεων παραγωγής – προϊόντων έγινε κατακερματισμός του ενιαίου διαγράμματος ροής σε μικρότερα αυτόνομα διαγράμματα ροής, με κριτήριο το κατά πόσον οι οικογένειες ομαδοποιημένων προϊόντων που θα αντιστοιχούν στα μικρότερα αυτόνομα διαγράμματα ροής έχουν κοινές ροές μέσα από τις φάσεις παραγωγής. Καθένα από τα μικρότερα διαγράμματα ροής που προέκυψαν αποτελεί μια αυτόνομη γραμμή παραγωγής, στα όρια της οποίας πρέπει να εκδίδονται και να παρακολουθούνται οι εντολές παραγωγής, η διακίνηση των προϊόντων και η χορήγηση των υλικών.

8. ΥπολογισμΟς γραμμΗς παραγωγΗς (line design calculation)

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων κατέληξε στον υπολογισμό των μεσοσταθμικά απαραίτητων πόρων σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή των διαθέσιμων στην πραγματικότητα πόρων. Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σε μια σειρά από δείκτες με  τεκμηριωμένες απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, τη δυναμικότητα, τα περιθώρια και τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της μονάδας:

DIAMESIS 6

Ημερήσιος όγκος παραγωγής (volume) και μίγμα των παραγομένων προϊόντων (mix)

Ημερήσια ζήτηση (Daily Demand)

Μεσοσταθμικός υπολογισμός απασχόλησης των πόρων (Efficiency)

Παραγωγικότητα

Θεωρητικά Ελάχιστος Χρόνος Παραγωγής (Total Process Cycle Time, TPC/T)

Απορρόφηση πόρων για μετακινήσεις

9. ΥπολογισμΟς εφοδιαστικΗς αλυσΙδας υλικΩν συστΗματος kanban

DIAMESIS 7

Ο υπολογισμός εφοδιαστικής αλυσίδας υλικών (στη λιτή ορολογία «kanban») οδήγησε στην κατάλληλη διαστασιολόγηση όλων των κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητων θέσεων αποθήκευσης Α΄ Υλών και ημιέτοιμων προϊόντων (In Process Kanbans, IPK), προκειμένου να εξισορροπούνται φάσεις με διαφορετική δυναμικότητα.

10. ΒελτιστοποΙηση της ροΗς – λειτουργικΟ μοντΕλο

DIAMESIS 8

Με αναδιάταξη, σε επίπεδο λογικού διαγράμματος ροής, των φάσεων παραγωγής, έγινε αρχικά ο σχεδιασμός της βέλτιστης λειτουργικής κάτοψης. Το λειτουργικό μοντέλο σχεδιάστηκε με σκοπό τη μείωση του θεωρητικά ελάχιστου χρόνου παραγωγής (Total Process Cycle Time, TPC/T) των προϊόντων σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο παραγωγής τους (Lead Time).

11. ΕπιφΑνεια παραγωγΗς – σταθμοΙ εργασΙας

DIAMESIS 9

Στο στάδιο αυτό έγινε αναλυτική αποτύπωση του νέου τρόπου λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας, με τον ορισμό των σταθμών εργασίας, των χώρων διακίνησης και ενδιάμεσης αποθήκευσης προϊόντων, των φυσικών θέσεων του εξοπλισμού και των εργαζομένων.

12. ΚΑτοψη εργοστασΙου

DIAMESIS 10

Λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς που προέκυψαν από τις διαστάσεις και τη διαμόρφωση του χώρου, τις διαστάσεις και τους περιορισμούς του εξοπλισμού, τους απαραίτητους χώρους ημιέτοιμων και τους διαδρόμους κίνησης, διαμορφώθηκαν προτάσεις κάτοψης κι έγινε αξιολόγηση κι επιλογή της επικρατέστερης.

13. ΠαρεμβΑσεις για την μεΙωση των μη προστιθΕμενης αξΙας εργασΙΩν

Τα αποτελέσματα της «μελέτης ροών» ανέδειξαν σημεία όπου γινόταν η μεγαλύτερη σπατάλη πόρων, για τον περιορισμό της οποίας χρησιμοποιήθηκαν, διαφορετικά κατά περίπτωση, εργαλεία της λιτής μεθοδολογίας, όπως:

Τεχνική μείωσης του χρόνου προετοιμασίας (SMED)

Καθαριότητα και τακτοποίηση του χώρου εργασίας (5s)

Αποτελέσματα

Ο ανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας της μονάδας παραγωγής χάρτινης συσκευασίας, στη βάση των αποτελεσμάτων της «μελέτης ροών», ανέδειξε τα ακόλουθα:

Λόγω της πολυπλοκότητας των ροών ο προγραμματισμός παραγωγής απλοποιήθηκε με οπτικούς τρόπους διακίνησης των ημιετοίμων

Ορίστηκε χώρος στην είσοδο κάποιων μηχανών για να γίνονται άμεσα αντιληπτά τα σημεία καθυστέρησης

Διαπιστώθηκαν δυο σημεία στένωσης που καθυστερούν την συνολική ροή, το ένα εκ των οποίων είναι ο ανελκυστήρας μεταφοράς ειδών

Διαχωρίστηκαν ροές στις οποίες παράγονται συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων

Οι χρόνοι μετακίνησης αποτελούν σημαντική σπατάλη πόρων και η αναδιάταξη αποτελεί σημαντική κατεύθυνση

Οι χρόνοι προετοιμασίας απορροφούν σημαντικό κομμάτι του χρόνου των μηχανών και των εργαζομένων και οι δράσεις SMED είχαν σημαντικά αποτελέσματα

 

Τα βασικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

 

  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
  Μετακίνηση 24,6% 15,4% μείωση 9,20%
  Προετοιμασία 27,2 % 22,5% μείωση 4,70%
  Παραγωγή 48,2 % 62,1% αύξηση 13,90%
  100,0 % 100,0 %  

Πίνακας 1: Κατανομή χρόνων εργαζομένων

 

 

  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
  Ποσοστό αξιοποίησης ανθρώπινων πόρων 64% 78% αύξηση 14%
  Παραγωγικότητα (μεσοσταθμικά) 59% 75% αύξηση 16%
  Ετήσια δυναμικότητα (χιλιάδες τεμάχια) 135.000 216.000 αύξηση 13,90%
  In-Process Kanbans (m2) 1.438 923 μείωση κατά 515 m2

 

Πίνακας 2: Αξιοποίηση άμεσα παραγωγικών εργαζομένων (efficiency), Δυναμικότητα, Παραγωγικότητα, Αποθηκευτικός χώρος ημιετοίμων

 

Τέλος, σε αμέσως επόμενο στάδιο, η βάση δεδομένων των προϊόντων, των ιδιοτήτων και των ροών τους, αξιοποιήθηκε για τον προϋπολογισμό κόστους σε κάθε εισερχόμενη εργασία.

 


 

 

Προφίλ Ηλία Διάμεση

 Ilias Diamesis

Ο κ. Ηλίας Διάμεσης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε οργάνωση και ευέλικτα συστήματα παραγωγής (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers). Είναι ιδρυτής της εταιρίας BUSINESS ELEMENTS που δραστηριοποιείται στον τομέα της Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και εξειδικεύεται στη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, όπως το Lean και το Six Sigma. Από την ίδρυσή της, το 2001, η εταιρία έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα αναδιοργάνωσης, εφαρμογής των μεθοδολογιών lean και Six Sigma, ανάλυσης και εφαρμογής μηχανογραφικών συστημάτων και σχεδιασμού μονάδων παραγωγής, με αποτελέσματα που σχετίζονται με την βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων.

 

Εταιρικό web site: www.businesselements.gr
Προσωπικό e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.